Półroczne

tys. PLN

2021

 

30-06-2021

2020

 

30-06-2020

2019

 

30-06-2019

2018

 

30-06-2018

2017

 

30-06-2017

Suma bilansowa 9 232 253 8 675 036 7 883 940 7 539 689 7 106 825
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 4 711 939 5 030 291 4 984 104 4 693 266 4 951 076
Zobowiązania wobec klientów 8 373 607 7 729 930 6 866 389 6 338 368 5 963 259
Kapitały własne 584 779 655 831 604 394

595 491

534 338
Przychody netto z działalności operacyjnej 141 138 167 629 170 826 165 119 164 334
Koszty administracyjne (107 325) (117 112) (116 170) (121 902) (107 404)
Wynik z tytułu odpisów na straty kredytowe od aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (24 038) (35 376) (38 324) (35 331) (51 628)
Wynik finansowy brutto 9 621 15 371 16 549 16 143 5 302
Wynik finansowy netto 5 519 9 387 10 867 10  281 1 566
ROA netto (%) 0,12 0,23 0,28 0,28 0,04
ROE netto (%) 1,8 3,0 3,7 3,4 0,6
Koszty z amortyzacją/dochody (C/l) / (w %) 76,0 69,6 69,7 70,3 65,4
Współczynnik wypłacalności (%) 17,0 18,0 17,3 18,4 14,6
Współczynnik Tier 1 / (w %) 14,5 15,4 14,4 15,2 11,4
NPL / (w %) 11,9 10,6 12,9 13,6 10,2
Marża odsetkowa netto do aktywów ogółem (NIM) (w %) 2,1 2,9 3,4 3,4 3,8