Roczne Półroczne

Roczne

 

tys. PLN

 

2021

31-12-2021

 

2020

31-12-2020

 

2019

31-12-2019

 

 

2018

31-12-2018

 

2017

31-12-2017

Suma bilansowa

9 112 002 9 169 920

8 007 970

7 554 073

7 460 573

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto

4 566 576 4 921 215 5 120 583 4 763 461 4 775 696

Zobowiązania wobec klientów

8 418 251 8 234 747 7 047 818 6 563 271 6 108 556

Kapitały własne

404 038 633 402 613 393 590 869 634 049

Przychody netto z działalności operacyjnej

274 618 321 196 333 227 322 008 337 851

Koszty administracyjne

(206 517) (222 091) (229 167) (235 362) (226 389)

Wynik na odpisach aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości 

(21 582) (84 216) (67 714)

(78 283)

(104 716)

Wynik finansowy brutto

43 142 (4 390) 32 304 15 767 12 896

Wynik finansowy netto

30 752 (9 173) 18 942 8 178 5 087

ROA netto (%)

0,34 (0,11) 0,24 0,09 0,07

ROE netto (%)

6,11 (1,5) 3,2 1,1 0,9

Koszty z amortyzacją/dochody (C/l) / (w %)

75,80 73,4 69,5 71,3 65,8

Współczynnik wypłacalności (%)

15,0 17,9 16,6 17,9 17,8

Współczynnik Tier 1 / (w %)

12,4 15,4 14,0 14,9 14,5

NPL / (w %)

10,8 11,1 9,8 13,2 10,9

Marża odsetkowa netto do aktywów ogółem (NIM) (w %)

2,2 2,6 3,4 3,3 3,8