Roczne

 

tys. PLN

2020

31-12-2020

 

2019

31-12-2019

 

 

2018

31-12-2018

 

2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

Suma bilansowa

9 169 920

8 007 970

7 554 073

7 460 573

6 936 566

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto

4 921 215 5 120 583 4 763 461 4 775 696 5 154 339

Zobowiązania wobec klientów

8 234 747 7 047 818 6 563 271 6 108 556 5 763 014

Kapitały własne

633 402 613 393 590 869 634 049 523 442

Przychody netto z działalności operacyjnej

321 196 333 227 322 008 337 851 339 081

Koszty administracyjne

(222 091) (229 167) (235 362) (226 389) (224 898)

Wynik na odpisach aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości 

(84 216) (67 714)

(78 283)

(104 716) (100 496)

Wynik finansowy brutto

(4 390) 32 304 15 767 12 896 7 312

Wynik finansowy netto

(9 173) 18 942 8 178 5 087 2 510

ROA netto (%)

(0,11) 0,24 0,09 0,07 0,04

ROE netto (%)

(1,5) 3,2 1,1 0,9 0,5

Koszty z amortyzacją/dochody (C/l) / (w %)

73,4 69,5 71,3 65,8 67,6

Współczynnik wypłacalności (%)

17,9 16,6 17,9 17,8 14,4

Współczynnik Tier 1 / (w %)

15,4 14,0 14,9 14,5 11,1

NPL / (w %)

11,1 9,8 13,2 10,9 8,9

Marża odsetkowa netto do aktywów ogółem (NIM) (w %)

2,6 3,4 3,3 3,8 3,7