Roczne

 

tys. PLN

2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

2014

31-12-2014

2013

31-12-2013

Suma bilansowa

7 460 573

6 936 566

7 213 030

7 719 027

7 382 745

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto

4 775 696 5 154 339

5 312 882

5 151 777

5 055 712

Zobowiązania wobec klientów

6 108 556 5 763 014 5 742 377

6 492 023

6 230 578

Kapitały własne

634 049 523 442 542 485

439 632

391 765

Przychody netto z działalności operacyjnej

337 851 339 081 327 528

332 340

294 320

Koszty administracyjne

(226 389) (224 898)

(217 030)

(218 622)

(212 738)

Wynik na dopisach aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości 

(104 716) (100 496) (65 158)

(61 013)

(42 398)

Wynik finansowy brutto

12 896 7 312 42 879

55 145

43 260

Wynik finansowy netto

5 087 2 510 33 931

43 639

36 027

ROA netto (%)

0,07 0,04 0,5

0,6

0,5

ROE netto (%)

0,9 0,5 6,9

10,5

9,6

Koszty z amortyzacją/dochody (C/l) / (w %)

65,8 67,6 66,8

65,3

71,3

Współczynnik wypłacalności (%)

17,8 14,4 14,4

13,4

12,9

Współczynnik Tier 1 / (w %)

14,5 11,1 11,4

10,1

9,7

NPL / (w %)

10,9 8,9 7,0

6,1

5,4

Marża odsetkowa netto do aktywów ogółem (NIM) (w %)

3,8 3,7 3,6

3,8

3,6