Roczne

 

tys. PLN

 

2018

31-12-2018

 

2017

31-12-2017

2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

2014

31-12-2014

Suma bilansowa

7 554 073

7 460 573

6 936 566

7 213 030

7 719 027

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto

4 763 461 4 775 696 5 154 339

5 312 882

5 151 777

Zobowiązania wobec klientów

6 563 271 6 108 556 5 763 014 5 742 377

6 492 023

Kapitały własne

590 869 634 049 523 442 542 485

439 632

Przychody netto z działalności operacyjnej

322 008 337 851 339 081 327 528

332 340

Koszty administracyjne

(235 362) (226 389) (224 898)

(217 030)

(218 622)

Wynik na odpisach aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości 

(78 283)

(104 716) (100 496) (65 158)

(61 013)

Wynik finansowy brutto

15 767 12 896 7 312 42 879

55 145

Wynik finansowy netto

8 178 5 087 2 510 33 931

43 639

ROA netto (%)

0,09 0,07 0,04 0,5

0,6

ROE netto (%)

1,1 0,9 0,5 6,9

10,5

Koszty z amortyzacją/dochody (C/l) / (w %)

71,3 65,8 67,6 66,8

65,3

Współczynnik wypłacalności (%)

17,9 17,8 14,4 14,4

13,4

Współczynnik Tier 1 / (w %)

14,9 14,5 11,1 11,4

10,1

NPL / (w %)

13,2 10,9 8,9 7,0

6,1

Marża odsetkowa netto do aktywów ogółem (NIM) (w %)

3,3 3,8 3,7 3,6

3,8