7/2017 (EBI) Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. i skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2017 r.

Półroczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje:
• śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 roku,
• skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2017 roku.


Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Sławomir
Zawadzki
Prezes Zarządu
Robert
Kuraszkiewicz
Wiceprezes Zarządu
Drukuj komunikat