4/2020 (EBI) Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i raport półroczny Banku Pocztowego S.A za I półrocze 2020 r.

Półroczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2020 r.
Tomasz
Dąbrowski
Członek Zarządu
Paweł
Kopeć
Członek Zarządu
Drukuj komunikat