5/2021 (EBI) Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i raport półroczny Banku Pocztowego S.A za I półrocze 2021 r.

Półroczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2021 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2021 r.
Jakub
Słupiński
Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu
Piotr
Piechota
Członek Zarządu
Drukuj komunikat